فرصت ها و چالش هاي کلیدي

1398/3/29 0:0

فرصت ها و چالش هاي کلیدي دانشکده HSEEM

فرصت ها :

         حمایت مسؤولان ارشد نظام و کلیت جامعه از توسعه‌ي علوم شغلی به عنوان یک حوز ه‌ي استراتژیک

         گرایش نظام و عموم جامعه به توسعه‌ي خدمات سلامت بر پایه فناوري‌ هاي نوین

         گسترش تحصیلات تکمیلی در کشور در ارتباط با س. ا. م

         وجود شبکه‌هاي مختلف علمی داخلی و خارجی به منظور همکاري

         فقه پویا و دیدگاه مثبت اسلام در زمینه علوم شغلی و محیطی 

         گرایش چشمگیر جوانان به کسب علم و دانش مخصوصا در عرصه علوم شغلی و محیطی 

         وجود پژوهشگران ایرانی و علاقمند به ایران در مراکز بین‌المللی

         فرصت همکاري‌هاي بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، آژانس انرژی اتمی و ...

         توسعه‌ي دولت الکترونیک و زیرساخت مناسب فناوري اطلاعات در کشور و امکان دسترسی به اطلاعات و فناوري‌هاي پیشرفته

         امکان دست یافتن به افق‌هاي جدید در خدمات فنی ،  سلامت  و کشاورزی

         حضور متخصصین و محققین با تجربه در زمینه‌هاي مختلف علوم بیماري‌هاي  شغلی و محیطی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور

         وجود دانش فنی در ارتباط با س.ا.م

         ایجاد امکان استفاده از تخصص ایرانیان خارج از کشور

         کم اهمیت شدن مرزهاي سیاسی براي سرمایه‌گذاري

         پیشتاز بودن استان بوشهر در صنایع کشور 

         امکان توسعه بازار و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاري در بخش تحقیق، توسعه

         افزایش رویکرد جوانان و دانشجویان ممتاز به حوزه س. ا. م 

         تشخیص بیماري شغلی و محیطی 

         پایش دائمی سلامت سیستم‌هاي زیستی

         کاهش هزینه درمان به واسطه تشخیص زودرس

         اشتغال‌زايي و کارآفرینی

         پتانسیل فناوري س. ا. م  در کاهش هزینه‌ شرکت‌هاي بیمه

         امکان استفاده از س. ا. م  در حفاظت محیط زیست

         استفاده از توجه مسؤولین در توسعه س. ا. م

 تهدیدها:

         تحریم هاي اقتصادي و دشواري دسترسی به دانش، فناوري، مواد و تجهیزات مورد نیاز

         نبود برنامه ریزي مناسب در به‌کارگیري نیروهاي مستعد و خلاق

         عدم وجود هماهنگی کافی و لازم در بین متخصصان این رشته با یکدیگر، و عدم انسجام درونی

         جذابیت بیشتر این رشته در کشورهاي خارجی و فرار مغزها

         بوروکراسی دست‌وپاگیر دستگاه‌ها و افزایش چرخه  تصمیم‌گیري

         نوسانات نرخ نفت و ارز و نیز وجود تورم دو رقمی و کاهش قدرت عملکرد مراکز تحقیقاتی

         آشنایی کمتر سیاست گذاران با تاثیرپذیري فناوري‌هاي جدید و پیشرفته و تکیه‌ي آن‌ها بر روش‌هاي سنتی

         رقابت شدید در بازار جهانی و ورود رقباي قوي

         وابستگی روزافزون آموزش و پژوهش به سخت افزارها و نرم افزارهاي پیشرفته

         اتوماتیک‌تر و پیچیده‌ترشدن این فناوري‌ها

         نبود زیرساخت‌هاي لازم در اغلب دانشگا‌ه‌ها و مراکز تحقیقاتی

         نبود  مراکز تحقیقاتی در استان بوشهر

         مهاجرت بیش از پیش دانشمندان .

         عدم تسهیل دسترسی محققین به آخرین یافته‌هاي علمی  و روش‌هاي عملی .

         جایگاه نامناسب س. ا. م  در اسناد برنامه‌اي از جمله سند چشم‌انداز، قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، نقشه‌ي جامع علمی کشور

         توانمندي رقبا در نیازسنجی آینده‌نگر

         برنامه‌ریزي فرصت‌طلبان داخلی و خارجی در ایجاد جاذبه‌هاي مادي و علمی براي جذب هر چه بیشتر نخبگان ایرانی

         توانمندي و سرعت رقبا در وضع استانداردها برا‌ساس نیازهاي خود

         بی‌ثباتی اقتصادي سیاسی در کشور

 قوت‌ها:

         حضور پژوهشگران و نخبگان جوان و خلاق در کشور

         جذابیت و جایگاه بالاي آموزشی و پژوهشی این حوزه

         فراگیري و توانایی بالاي تکنیک‌ها در تشخیص، پیشگیري و درمان بیماري‌ها

         پویایی و جوان بودن این علم و امکان رسیدن به جایگاه کشورهاي توسعه یافته

         پتانسیل تقویت غرور ملی

         پتانسیل اشتغال‌آفرینی

         وجود تجربیات ده‌ساله در تعریف و اجراي پروژه‌هاي تحقیقاتی جدید

         وجود دیرینه  فناوري‌هاي س. ا. م

         توانمندي کشور نسبت به کشورهاي منطقه

         وجود حمایت‌هاي رهبري از توسعه علم و فناوري، تاسیس معاونت علم و فناوري در ریاست جمهوري

         وجود زیست بوم های بسیار متنوع و تاثیرپذیر از صنایع که بستر بسیار مناسب، جهت پژوهش در س. ا. م می باشد

  ضعف‌ها:

         عدم ثبات مدیریتی و سیاستی

         ضعف در مدیریت یک‌پارچه نظام سلامت فنی

         عدم انتخاب مدیران مناسب به روش‌هاي مناسب و ضعف مدیریت در سطوح مختلف تصمیم‌گیري

         عدم ضمانت اجرایی مصوبات و برنامه‌ها و نبود سیستم پایش و ارزیابی و پیگیري برنامه‌ها

         محدودیت هاي مالی و اعتباري و عدم تحقق اعتبارات مصوب

         تفکر جزیره‌اي و عدم وجود برنامه در سطح کلان کشور و دوباره‌کاري و موازي‌کاري

         ضعف در کار گروهی و فعالیت شبکه اي

         عدم وجود امکانات کافی براي پژوهشگران و اعضاي هیات علمی

         نبود ساختار مناسب جهت جذب نیروهاي خلاق داخلی و خارجی

         کمبود پژوهشگر و نیروي فنی متخصص در رشته‌های مرتبط با س. ا. م

         عدم حمایت کافی سازمان‌هاي بیمه گر به مبحث پیشگیري

         تفکر انقباضی برخی متولیان امور در به‌کارگیري توان تخصصی کشور

         عدم وجود ساختار مناسب بهره‌برداري حداکثري از منابع انسانی و دستاوردهاي علمی

         عدم هماهنگی بین مراکز پژوهشی

         عدم وجود ساماندهي هدایت منابع مالی بخش خصوصی در جهت توسعه س. ا. م

         نبود بانک‌هاي اطلاعاتی جامع

         کمبود پژوهش‌هاي آینده‌پژوهی

         ضعف در فعالیت‌هاي بین رشته‌اي در کشور

         ضعف سیستم‌هاي حمایتی از پژوهشگران

         ضعف ساختارهاي تحقیقاتی

         از دست رفتن سرمایه‌هاي انسانی خلاق و نوآور جامعه

         نبود استانداردهاي مدون در کشور

         ضعف مقررات در حوزه اخلاق زیستی

         عدم تطبیق برنامه‌هاي جاري با ضرورت‌هاي جدید این حوزه

         کمبود سرانه درآمدي لازم جهت بهره‌برداري از امکانات استاندارد تسهیل کننده زندگی

         قیمت بالا و سختی کار در مقیاس صنعتی

         کم بودن پهناي باند براي انتقال داده‌ها

         ضعف در طراحی سیستم‌هاي شبکه‌اي

 

         کم بودن تجربیات در مدیریت و استفاده از سیستم‌هاي شبکه‌اي

         نبود مراکز تولیدي دولتی و شرکت های خصوصی باتجربه در زمینه انتقال علوم هسته ای

         سیاست هاي نامنسجم بخش هاي مختلف دولتی در توسعه س. ا. م

         نبود سازوکارهاي مناسب براي جلب سرمایه گذاری هاي خارجی

         ناکارآمد بودن پوشش بیمه درمانی

         عدم پایبندي به قوانین جهانی سازي

         عدم توجه به شایسته سالاري 

کلمات کلیدی:
فرصت     ها     و     چالش     هاي     کلیدي؛    
فرصت     ها؛     تهدیدها؛     قوت‌ها؛     ضعف‌ها    

تاریخ بروز رسانی:   29 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >